สัญญายืมเงินตามกฏหมายใหม่ คนยืมเงิน คนให้ยืมเงิน ต้องรู้


การกู้ยืมโดยปกติ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินจากเพื่อน กู้ยืมเงินจากคนรู้จัก หรือกู้ยืมเงินกับธนาคาร จะในระบบ หรือนอกระบบ ก็ล้วนต้องมีการทำสัญญากู้ยืมทั้งนั้น

มาดูกันว่า สัญญากู้ยืมเงินตามกฏหมายใหม่ พ.ศ. 2564 / 2021 หน้าตาเป็นอย่างไร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

สัญญายืมเงินตามกฏหมายใหม่

แบบสัญญายืมเงินตามกฏหมายใหม่

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

เขียนที่…………………………………………………….

วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ. 25……….

                ข้าพเจ้า……………………………………………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้กู้ฝ่ายหนึ่ง อายุ…………………….ปีบ้านเลขที่…………………………..ตำบล / แขวง……………………………………อำเภอ / เขต……………………………… จังหวัด………………………………ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้แด่……………………………………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้

                 ข้อ 1 ผู้กู้ได้ยืมเงินของท่านผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน………………………………บาท……………………สตางค์(………………………………………………………………………………….) และได้รับเงินนี้ไปเสร็จแล้วแต่วันทำสัญญานี้

                ข้อ 2 ผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยตามจำนวนที่กู้แก่ผู้ให้กู้ชั่งละหนึ่งบาทต่อเดือนนับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป และยอมชำระดอกเบี้ยภายใน………………………………………………………………………………………………………………………………..

                ข้อ 3 ผู้กู้ยอมสัญญาว่าจะนำเงินที่กู้นี้มาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่………………………………………..เดือน………………………………………พ.ศ. 25…………………..

                ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินนี้ ผู้กู้ได้นำ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มอบให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เพื่อยึดไว้เป็นประกันเงินกู้  และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่ได้นำมามอบเป็นประกันไว้นี้เป็นทรัพย์สินของผู้กู้เอง  และมิได้นำไปประกันหรือมีภาระติดพันในหนี้สินรายอื่นเลย  และขอรับรองว่าในระหว่างที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวมามอบให้ยึดเป็นประกันเงินกู้รายนี้แล้ว ผู้กู้จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้มีภาระผูกพันธ์แก่ทรัพย์ที่ประกันเงินกู้รายนี้  ถ้าผู้กู้ทำผิดสัญญาข้อนี้ถือว่าผู้กู้หลอกลวงอันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดิน

ข้อ 5 ผู้กู้ยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ประพฤติผิดสัญญากู้นี้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  ผู้กู้ยอมให้กู้เรียกร้องต้นเงินกู้คืนทันที่และยอมเสียค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนค่าพาหนะที่ต้องเสียไปในการทวงถามและค่าธรรมเสียมในการฟ่องร้องให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น  หากเป็นเรื่องผิดสัญญาชำระดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยที่ค้างทบต้นได้ด้วย

                ข้อ 6 คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้กู้จะชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระเงินไม่ได้เป็นอันขาด

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้กู้

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้ให้กู้

ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน

ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน

ลงชื่อ…………………………………………………….สามี / ภริยาให้ความยินยอม

 

ดาวน์โหลดแบบสัญญากู้ยืมเงินได้ที่นี่

ก่อนทำสัญญาต้องรู้อะไรบ้าง

อ่านสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วน

อ่านรายละเอียดสัญญาให้ถี่ถ้วน

ก่อนจะลงมือเซ็นสัญญา ควรตรวจสอบสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากว่าหากนำไปใช้ฟ้องร้องกันแล้ว ตัวเอกสารถือว่ามีความสำคัญที่สุด ตรวจสอบตัวเลขให้ดี ทั้งจำนวนเงินที่ยืม จำนวนงวดผ่อนชำระ และรายละเอียดดอกเบี้ย

มีพยานในการลงชื่อทำสัญญา

มีพยานในการเซ็นสัญญา

แม้ตามกฏหมายจะบอกว่า ไม่ต้องมีพยานก็ได้ แต่ทางที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกคน ควรมีพยานลงชื่อในสัญญาทุกครั้ง โดยพยานควรเป็นคนกลางของทั้งสองฝ่าย

เก็บเอกสารหลักฐานเอาไว้

เก็บเอกสารเอาไว้ ถ่ายภาพต้นฉบับ และเก็บสำเนาของเอกสารหลักฐานเอาไว้ให้ดี เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และใช้เป็นหลักฐานสูงสุด เนื่องจากเป็นการยืมเงินของทั้งสองฝ่าย ควรมีเอกสารเก็บเอาไว้ให้ดี

ฟ้องร้องได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี

สามารถฟ้องร้องกันได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี หลักจากนัดชำระเงินครั้งแรก

กฏหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่คุณควรรู้

กฏหมายที่ควรรู้

  • เมื่อมีการยืมเงินเกิน 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีการทำสัญญาตามตัวอย่างเอกสารด้านบน เพื่อใช้ในการยืนยันและสามารถฟ้องร้องได้
  • กำหนดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี หากมากเกินกว่านั้นถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้งานได้
  • ทำการฟ้องร้องได้โดยภายในเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากที่ครบชำระเงินครั้งแรก
  • อายุความในการฟ้องร้องไม่เกิน 5 ปี

เป็นยังไงกันบ้างกับ จดหมายกู้ยืมเงินฉบับนี้ ซึ่งหากคุณได้อ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว ก็ตัดสินใจให้ดีก่อนทำการกู้ยืมทุกครั้ง โดยหากอยากปลอดภัยจากเรื่องปวดหัวทางกฏหมาย แนะนำให้ กู้เงินจากในระบบ ทำบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด ดีกว่า

IncomeSpire.com

IncomeSpire.com คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่า ความมั่งคั่ง สามารถสร้างได้จริง โดยชื่อเว็บไซต์ของเรามาจากคำว่า Income ซึ่งแปลว่า รายรับหรือเงินได้ ผสมกับคำว่า Inspire ที่แปลว่า แรงบันดาลใจ เมื่อรวมกันแล้วจึงทำให้เป็นคำที่มีความหมายที่พวกเราคิดเอาเองว่า "สร้างแรงบันดาลใจให้การสร้างรายได้"

บทความก่อนหน้า